Butuh Bantuan? WhatsApp: 0821-3694-1626 Email: [email protected]

Buku Bahaya Syi'ah Rofidhoh Bagi Dunia Islam

Buku Bahaya Syi'ah Rofidhoh Bagi Dunia Islam

Spesifikasi

ISBN9789791655750
Halaman452
Dimensi (cm)16 x 21
Berat (gram)539
HargaRp 60.000
SampulSoft Cover

Benarkah ?

• Alloh Azza Wajalla tidak adil

• Al-Qur’an yang ada sudah rusak

• Malaikat jibril penghianat’

• Kemaluan Nabi Muhammad masuk neraka

• Nabi Muhammad menyusu kepada orang kafir

• Hasan Husain lebih mulia dari Nabi Muhammad

• Semua shohabat Nabi kafir

• Abu Bakr, Umar, Utsman masuk neraka

• Aisyah istri Nabi Muhammad pezina

• Nabi Muhammad dibunuh istrinya

• Abu Huroiroh lemah hafalannya

• Kaum muslimin masuk neraka kecuali Syi’ah

• Kaum muslimin lebih najis dari kera dan babi

• Ali bin Abi Thalib pencipta dan pengatur semesta alam

• Bacaan aamiin membatalkan sholat

• Ibadah haji cukup ke kubur khumainy

• Siapa yang tidak muth’ah (zina) maka kafir

• Boleh bersetubuh dengna anak yang masih dalam buaian

• Boleh melakukan homo seksual

• Anti amerika dan skeutunya

• Orang syi’ah mati menjadi babi

InsyaAllah buku di hadapan anda ini menjelaskan secara panjang lebar tentang ajaran syi’ah yang telah merusak islam, semoga menjadi wacana dan pembuka hati nurani yang terlena. Amiin

Daftar Isi

Halaman judul ... iii
Copyright ... iv
Daftar isi ... v
BAB 01 MUQODDIMAH ... 1
Pengertian rofidhoh ... 7
Pendiri rofidhoh Adalah Abdullah bin saba’ ...7
As-Syi’ah dan masihiyah ... 7
Landasan agama rofidhoh ... 9
Aqidah rofidhoh tentang ahlul bait ... 9
Tujuan rofidhoh adalah mengaku pengikut ahlul bait ... 11
Ciri-ciri rofidhoh, mereka mencerca Abu Bakar dan Umar ... 11
Ciri-ciri rofidhoh ... 12
Nama lain rofidhoh “Al Khosyabiyah” dan syi’ah ... 12
Iran adalah satu-satunya negara syi’ah rofidhoh ... 13
Mesjid mereka penuh dengan hiasan ... 13
BAB 02 PENGHINAAN ROFIDHOH KEPADA ALLAH, MALAIKAT,NABI, DAN SAHABAT KAUM MUSLIMIN ... 14
Penghinaan kepada Allah ... 15
Merendahkan kedudukan Allah ... 15
Allah milik rofidhoh buka milik Ahlus Sunnah ... 17
Allah SWT tidak adil ... 20
Keyakinan rofidhoh bahwa Allah ada di mana-mana ... 21
Penghinaan kepada Jibril AS ... 22
Penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW ... 23
Disamakan dengan keledai ... 23
Perkataan rofidhoh, kemaluan Nabi SAW harusnya masuk neraka ... 24
Nabi SAW melihat aurat perempuan bukan mahrom ... 25
Nabi SAW menolak ketentuan Allah ... 26
Rasulullah SAW tidak menyampaikan wasiat ... 27
Jika Rasulullah SAW menyamakan Ali dengan yang lainnya maka sia-sialah amalan Rasulullah SAW ... 29
Kurangnya sifat nubuwah pada diri Rasulullah SAW ... 31
Rasulullah SAW melakukan Mut’ah ... 33
Rasulullah seorang penakut ... 34
Minum (menetek) payudara Abu tholib ... 37
Tidaklah Rasulullah SAW diutus kecuali hanya untuk kepemimpinan Ali RA .. 38
Ali, Hasan, Husain dan Fatimah, mereka lebih mulia dari pada Rasulullah SAW ... 40
Rasulullah tidak akan bisa tidur sampai meletakkan kepalanya di atas payudara Fatimah ... 42
Meletakkan lidahnya di mulut fatimah dan berangan-angan baunya surga ... 43
‘Ali lebih pemberani daripada Nabi SAW ... 44
‘Ali laebih kuat dari pada Rasulullah SAW ... 46
Syafa’at Rasulullah kepada nashibi akan ditolak ... 47
Penghinaan kepada para sahabat ... 48
Rofidhoh mengatakan bahwa seluruh sahabat Nabi kafir kecuali dua belas orang saja ... 48
Keutamaan sahabat ini termuat baik dalam Al-Qur’an ataupun As-Sunnah, dalil dari Al-Qur’an ... 49
Penghinaan kepada Abu bakar Ash-Shiddiq ... 52
Abu Bakar murtad ... 52
Abu Bakar adalah munafik ... 53
Mencela Abu Bakar sebagai patung Quraisy ... 54
Rofidhoh mengingkari bahwa Abu Bakar adalah sahabart Nabi SAW ... 55
Abu Bakar dan Umar telah lari dari pasukan Usamah bin Zaid ... 56
Abu Bakar sujud kepada berhala ... 57
Rofidhoh menuduh Abu Bakar orang bodoh ... 59
Menuduh Abu Bakar sebagai orang faqir ... 60
Teman Abu Bakar adalah dukun dan yahudi ... 61
Keutamaan Abu Bakar Ash- Shiddiq ... 62
Sanjungan ‘Ali bin Abi Thalib kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA ... 67
Sanjungan Muhammad Ali bin Ali bin hanafiyyah ... terhadap Abu Bakar ...67
Penghinaan kepada Umar bin Khattab Al-Faruq ... 69
Umar bin Khattab munafik ... 69
Menuduh Umar sebagai homoseksual ... 73
Menuduh Umar membolehkan mut’ah ... 74
Menuduh nikahnya Umar dengan Ummu Kultsum bintu Ali dengan cara paksa ...75
Keutamaan Umar Ibnul Khottob – 76
Menuduh Abu Bakar dan Umar murtad/ keluar dari agama islam – 81
Al Khomainy mencela Abu Bakar dan Umar keduanya menentang Hukum – 81
Abu Bakar dan Umar tidak mempunyai iman sedikit pun – 83
Alloh tidak akan melihat Abu Bakr dan Umar dan bagi mereka siksa yang pedih – 85
Pahala bagi yang mengutuk Abu Bakr dan Umar – 86
Cerita menarik orang yang mencerca Abu Bakr dan Umar – 89
Abu Bakr dan Umar sebagai tuan (bagi kalangan orang tua ) penduduk surga – 90
Abu Bakr dan Umar adalah orang terbaik dari Ummat Muhammad SAW – 91
Sanjungan Abu ja’far terhadap Abu Bakr dan Umar – 92
Sanjungan Hasan bin Abi Thalib terhadap Abu Bakr dan Umar – 93
Penghinaan kepada Utsman Ibnu Affan Dzunnuroin – 93
Utsman pezina – 93
Rofidhah mengatakan bahwa Utsman bin Affan sebagai orang banci – 94
Rafidhoh menuduh Utsman tidak pantas jadi pemimpin – 95
Utsman menempatkan seorang peminum Khomr sebagai pemimpin – 96
Rofidhoh mencerca kholifa ketiga Utsman bin Affan sebagai pembikin permusuhan – 97
Kebencian habal seorang rofidli terhadap Abu Bakr, Umar dan Utsman – 98
Keutamaan Utsman Bin Affan – 99
Penghinaan kepada Ali bin Abi Thalib – 101
Rofidhoh mencerca Ali bin Abi Tholib bahwa dia melakukan kemungkaran – 101
Menuduh Ali bin Abi thalib seorang penakut – 102
Ali telah membakar sekelompok dari saba’iyah – 104
Ali bin Abi Tholib ibarat Nyamuk – 104
Menuduh Ali bin Abi Tholib duduk di pangkuan Aisyah RA – 105
Keutamaan Ali bin Abi Thalib – 106
Sanjungan Aisyah kepad Ali bin Abi Tholib -- 107
Perkataan Abdurrazzaq terhadap Khulafaur Rosyidin – 108
Penghinaan kepada Aisyah istri Nabi SAW – 109
Aisyah kafir – 109
Aisyah pezina – 111
Aisyah RA telah melepas keislamannya – 113
Rofidhoh mencerca Aisyah RA bahwa dia sapi betina – 114
Rofidhoh menyeerupakan Aisyah dengan kambing betina – 114
Mengatakan bahwa Aisyah Himar (keledai) – 116
Rofidhoh menjuluki Aisyah sebagai Wanita cerewet (banyak bicara) – 116
Aisyah dan Hafshoh pembunuh Nabi SAW dengan Racun – 117
Aisyah itu ibarat laba-laba – 119
Keutamaan Aisyah bintu Abu Bakr – 120
Penghinaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan RA – 123
Menuduh Mu’awiyah koruptor – 123
Rofidhoh mengutuk Mu’awiyah – 124
Mereka katakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh Mua’wiyah – 126
Abu Bakr, Umar, Utsman, Mu’awiyah akan masuk neraka – 126
Keutamaan Mu’awiyah bin Abi Sufyan – 128
Penghinaan kepada Abu Huroiroh – 131
Rofidhoh mencela Abu Huroiroh bahwa dia bofoh dan lemah hafalannya – 131
Perkataan para ulama bahwa Abu Huraoiroh orang yang paling banyak hafalannya – 133
Penghinaan kepada Zubair bin Awwam – 134
Penghinaan kepada Tholhah bin Ubaidillah – 137
Penghinaan kepada Abbas bin Abdil Mutholib – 138
Rofidhoh telah mengutuk (melaknat) Abdullah bin Abbas dan saudaranya -- 142
Mereka mengatakan Samuroh bin jundub Akan masuk neraka – 144
Menuduh Khalid bin Walid sebagai pembunuh muslim dan pezina – 146
Sebagian rofidhoh mengatakan bahwa hasan dan husain bukan keluarga Nabi SAW – 148
Rofidhoh mencerca Ja’far – 149
Mencela fatimah bahwa dia tidak setuju dengan Ali bin Abi Tholib -- 149
Rofidhoh mencela kaum muslimin – 150
Seluruh kaum muslimin kafir kecuali Rofidhoh – 150
Rofidhoh tolong menolong dengan kufat dan memusuhi Muslimin – 153
Rofidhoh menuduh bahwa seluruh kaum muslimin dari anak zina kecuali rofidhoh – 154
Seluruh msulimin akan masuk neraka, hanya rofidhoh yang masuk surga – 155
Pengikut Imam yang empat (Malik, Abu Hanifa, Syafi’i, Ahmad) semua akan masuk Neraka – 158
Mengatakan semua kaum muslimin najis dan lebih jelek dari pada yahudi dan nasroni – 159
Seluruh darah kaum muslimin halal bagi rofidhoh – 161
Sembelihan muslimin haram bagi rofidhoh – 162
BAB 03 ROFIDLOH GHULUW (BERLEBIHAN TERHADAP PEMIMPIN MEREKA) – 164
Rafidloh Ghuluw terhadap Ali bin Abi Tholib – 165
Ali bin Abi Tholib adalah Alloh sebagai pencipta – 167
Menganggap kekuasaan Ali bin Abi tholib sebagai Alloh – 168
Alloh perintahkan Nabi untuk menyintai Ali bin Abi Tholib dan kepemimpinannya – 171
Alloh jadikan Ali sebagai antara dia dan Makhluk-Nya – 172
Ali Bin Abi Tholib sebagai petunjuk - 173
Kalau bukan Ali islam akan runtuh – 174
Ali penolong agama islam – 175
Alloh berbicara kepada Nabi ketika Mi’roj dengan suara Ali – 177
Ali bin Abi tholib bisa menghidupkan orang yang mati – 180
Ali bin Abi Tholib penyelanat seluruh Nabi – 181
Mendahulukan ketaatan Ali dari pada ketaatan Alloh – 182
Ali bi Abi tholib sebagai Mukjizat Nabi SAW – 185
Menyamakan Doa kepada Alloh dan Ali bin Abi Tholib – 186
Perkataan kekufurannya terhadap Ali bin Abi Tholib --188
Kalau Ali hidup sebelum Nabi SAW maka ia akan menjadi Nabi – 191
Kepemimpinan Ali itu telah mencukupi dari keimanan pada Alloh dan Rasul-Nya – 192
Imam Ali bin Abi Tholib tidak terlena dan tidak luipa – 195
Ali bin Abi Tholib dikala lahir bisa membaca taurot,injil, zabur dan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW—196
Keutamaan Ali menurut tafsir Rofidloh –198
Hadits palsu, siapa yang mengingkari kepemimpinan Ali kafir – 202
Ali bin Abi Tholib mempunyai lima ruh – 203
Ali bin Abi Tholib imam setelah Nabi SAW – 204
Ali lebih dulu masuk surga daripada Nabi SAW – 205
Kalau bukan Ali maka kaum muslimin tidak akan di kenal – 207
Isa Ibnu Maryam budak Ali bin Abi Thalib – 208
Rofidloh ghuluw terhadap Fatimah binti Rosulullah SAW – 209
Rosulullah SAW ruku’ dan tunduk pada Fatimah – 209
Fatimah Lebih dulu masuk surga dari pada Rosulullah SAW – 210
Sholat di rumah Fatimah lebih utama dari sholat di Roudhoh – 212
Fatimah penyembuh kesusahan – 213
Rofidloh ghuluw terhadap pemimpin mereka – 215
Pemimpin mereka adalah pengatur alam semesta – 215
Siapakah imam yang dua belas itu? – 216
Para pemimpin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang belum terjadi – 217
Pemimpin mereka adalah Anak Alloh – 218
Imam dua belas rofidloh lebih mulia dari para nabi dan para Shohabat Nabi – 220
Imam mereka lebih mulia dari pada malaikat dan Nabi – 221
Ucapan imam itu seperi Al-Qur’an mereka tidak lalai – 222
Pemimpin mereka bisa menghidupka orang yang meninggal Dunia – 224
Para pemimpin itu mengetahui kapan mereka mati dan mewarisi seluruh ilmu – 225
Para pemimpin itu mengetahui segala yang ada di langit dan bumi, surga dan apa yang akan terjadi – 227
Dunia akherat diperuntukkan untuk pemimpin mereka – 227
Pemimpin mereka adalah orang kepercayaan Alloh dan syiah adalah agama islam yang hakiki – 229
Orang yang mengingkari imam 12 adalah kafir – 232
Siapa saja yang bukan golongan itsna’ asyar (12) adalah kafir – 232
Keutamaan pemimpin mereka (imam 12) – 234
Seluruhu hujjah tidak akan tegak kecuali dengan imam – 235
Merupakan syarat keimanan seseorang adalah mengetahui dan berserah diri kepada imam mereka – 236
Pemimpin mereka adalah cahaya – 238
Wajib taat kepada imam mereka – 239
Persamaan antara ketaatan pemimpin dan rosul – 240
Pemimpin itu bebas menghalalkan dan mengharomkan – 241
Pemimpin mereka itu maksum ( terjaga gari perbuatan dosa ) – 243
Sifat dan kekhususan imam mereka – 244
Para imam itu dikandung disamping bukan di rahim dan dilahirkan di pahanya – 245
Derajat imam itu lebih mulia dari Nabi SAW – 247
Imam syi’ah punya sifat yang tidak dimiliki Oleh Nabi SAW –249
BAB 04 PENGHINAAN TERHADAP AL-QUR’AN – 252
Rofidloh megatakan bahwa Al-Qur’an yang ada ini Sudah rusak – 253
Rofidloh katakan bahwa Al-Qur’an makhluk – 255
Menafsirkan Ayat Al-Qur’an dengan pengkhususan Ahlul Bait – 256
Rofidloh katakan bahwa Al-Qur’an makhluk – 257
Akan keluar mushaf Ali bin Abi Thalib – 258
Mushaf Fatimah Mushaf Rofidloh – 259
Dalil-dalil tentang terjaganya Al-Qur’an – 263
BAB 05 PENYELISIHAN TERHADAP SYARIAT ISLAM – 264
Penyelisihan rofidloh terhadap wudlu – 265
Menusap kaki dikala berwudlu – 264
Penyelisihan rofidloh terhadap adzan – 267
Adzan 3x sehari semalam bagi rofidloh – 267
Rofidloh berdoa sebelum adzan – 269
Tambahan adzan hayya ‘Alaa khoiril amal – 270
Tambahan lagi asyhadu anna aliyyan waliyullah – 270
Takbir (Allohhu Akbar) rofidloh Cuma sekali – 271
Penyelisihan Rofidloh terhadap sholat – 272
Sholat tiga waktu sehari semalam – 272
Berpaling dari arah kiblat ketika sholat – 272
Meninggalkan sholat jujm’at dan jamaah – 273
Tidak bersedekap dikala berdiri sholat – 275
Meninggalkan bacaan amin di kala sholat – 276
Rofidloh meninggalkan sholat tarawih – 278
Rofidloh meninggalkan sholat dhuha – 281
Sholat ahlussunnah batal karena meninggalkan bacaan sholawat pada aimah ( pemimpin) – 282
Penyelisihan rofidloh terhadap puasa – 283
Rofidloh berpuasa sehari atau dau hari sebelum datangnya waktu puasa romadhon – 283
Menahan makan sahur sebelum adzan subuh – 285
Orang-orang iran rata-rata tidak puasa romadhon – 286
Berpuasa di waktu hari raya – 287
Pandainya presiden yaman – 288
Penyelisihan rofidloh terhadap haji – 288
Ibadah haji ke kubur khumainy – 288
Towaf di kubur abu lu’lu’ah pembunuh Umar bin Khattab – 289
BAB 06 MUT’AH – 291
Pengertian mut’ah – 292
Merendahkan derajat wanita – 292
Mut’ah itu derajatnya sederajat Alloh SWT – 294
Mut’ah 3 kali akan berdesakan dengan Nabi di surga – 295
Mut’ah 4 kali derajadnya menyamai Nabi SAW – 295
Rofidloh mengatakan mut’ah mendapat pahala – 296
Rofidloh menganjurkan mut’ah (zina) – 297
Khumainy pimpinan rofidloh iran relah bermut’ah dengan anak berumur 4/5 tahun – 299
Boleh mut’ah dengan perempuan yang sangat kecil – 301
Membolehkan mut’ah dengan anka yang masih dalam susuan (buaian) – 301
Mut’ah dengan ibu dan anaknya – 302
Sebagian rofidloh membolehkan homoseksual (luthi) – 305
Rofidloh katakan mut’ah boleh baginya haram bagi ahlus sunnah – 306
Membolehkan setubuh lewat duburnya – 308
Dalil-dalil tentang larangan mut’ah (zina) – 309
Rofidloh membolehkan untuk menyewa kemaluan – 311
Melihat kemaluan selain syiah ibarat melihat kemaluan keledai – 313
Seluruh agama melarang perzinaan – 313
BAB 07 TAQIYAH – 316
Pengertian Taqiyah – 317
Rofidloh membolehkan dusta – 317
Agama mereka berasaskan Taqiyah atau kemunafikan – 318
Rofidloh pura-pura Anti amerika – 320
BAB 08 DAKWAH ROFIDLOH – 322
Upaya pendekatan Ahlus sunnah dengan syi’ah – 323
Menyebarkan gereja dan menghancurkan masjid Ahlus sunnah – 324
Rofidloh mengutamakan yahudi dan nasrani – 324
Rofidloh mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain – 325
Taqlid buta kepada pimpinan mereka – 326
Meninggalkan Amar ma’ruf nahi munkar – 327
Rofidloh adalah orang-orang sombong – 329
Makar rofidloh di khalij ( teluk) – 331
Rofidloh akan menghancurkan Makkah dan Madinah – 334
Rofidloh mengatakan bahwa Makkahn dan Madinah tempat tanduknya syaithon – 336
Hubungan rofidloh dengan tartar – 336
Rofidloh pengaku pembunuh Utsman dan mereka merasa Bangga – 338
Menggambar surga, neraka serta penghuninya – 339
Dalil-dalil tentan glarangan membikin gambar-gambar atau foto-foto --- 340
Abu lui’lu’ah al-Majusi adalah pemberani – 341
Buku rofidloh tanpa sanad – 342
Mayoritas muslimin tidakl tahu hakikat rofidloh – 343
BAB 09 ROFIDLOH INDONESIA – 345
Tokoh-tokoh Rofidloh Indonesia – 345
Mahasiswa indonesia mut’ah dengan orang iran – 347
Kegiatan rofidloh Di Indonesia – 347
BAB 10 PERKATAAN ULAMA ISLAM TERHADAP ROFIDLOH – 349
Perkataan ahlul bait terhadap Rofidloh – 350
Perkataan Ali bin Abi Thalib terhadap Rofidloh – 350
Perkataan Al-Hasan bin Al-Hasan bin ‘Ali terhadap Rofidloh – 350
Perkataan husain bin Ali bin Abi Tholib – 351
Perkataan zainal “Abidin kepada Ahlul kufa – 351
Perkatan Al-Baqir (Abu Ja’far muhammad bin Ali bin Al-Husain ) – 351
Perkataan fatimah Shugro – 352
Kesimpulan ahlul bait dan Rofidloh – 353
Perkataan ulama tentan g Rofidloh – 354
Rofidloh lebih kafir dari pada yahudi dan Nasronu – 355
Keutamaan yahudi dan Nasroni dari pada Rofidloh – 356
Siapa yang tidak mengkafirkan rofidloh maka dia telah kafir – 359
Tidak boleh mengambil ilmu dari rofidloh – 359
Tidak boleh sholat dibelakang rofidloh – 360
Tidak boleh mengucap salam kepada rofidloh – 361
Tidak boleh mensholatkan dan mengkuburkan rofidloh – 362
Tidak halal sembelihan rofidloh – 363
Tidak boleh berdialog dengan rofidloh – 363
Tidak boleh menikahi perempuan rofidloh karena mereka kafir – 364
Kalau rofidloh itu sejenis hewan maka mereka itu sejelek-jelek hewan – 365
Kalau rofidloh itu sejenis jin, maka mereka itu sejelek-jelek jin – 366
Kenkikmatan yang paling besar adalah selamat dari rofidloh – 367
BAB 11 ZIARAH DAN MEMBANGUN KUBUR – 368
Rofidloh membangun dan betul-betul memuliakan kubur – 369
Menanamkan kubur khumainy sebagai masjidil harom – 370
Karbala (Iraq) adalah sebaik-baik tempat di muka bumi ini – 371
Penguburan rofidloh bersamaan dengan foro dan bunga – 372
Ziarah kubur husain lebih utama dari wukuf di arofah dan seluruh manusia adalah anak zina kecuali rofidloh – 374
Ziarah kubur husain pada hari asy0syura seperti ziarah pada Alloh di Asry-Nya – 376
BAB 12 MAHDI, KHUMAINY, DAN HARI RAYA IDUL GHODIR – 377
Mahdi rofidloh – 378
Perbedaan mahdi rofidloh dengan mahdi islam – 378
Khumainy – 383
Khumainy adalah antek Amerika – 383
Kesesatan khumainy – 384
Khumainyu mencela Nabi SAW – 395
Syaikh muqbil telah mengkafirkan Khumainy – 396
Hari raya Ghodir – 397
Sekilas tentang kebodohan Rofidloh – 397
Hari raya idul Ghodir – 400
Banyaknya hari raya Rofidhoh – 401
BAB 13 TAUBAT DAN KISAH KEMATIAN ROFIDHOH DAN LAIN-LAIN – 402
Taubat – 403
Wahai rofidhoh taubatlah – 403
Cerita taubatnya pembunuh seratus nyawa – 404
Cerita taubatnya pengawal khumainy – 406
Cerita tauabtnya Ahmad bin Abdullah Al-Jundary – 407
Taubatnya orang yaman dari pemahaman rofidhoh – 408
Kisah matinya rofidhoh – 408
Matinya Rofidhoh dalam keadaan yang jelek Akhirnya (su’ul khatimah) – 408
Wajah rofidhoh terlihat di dunia – 410
Terpanggil namanya dalam keadaan kafir – 410
Matinya rofidhoh dilempari batu – 411
Matinya seorang rofidhoh dengan disembelih – 412
Rofidloh meninggal menjadi babi – 413
Selain jadi babi juga wajahnya membelakangi kiblat – 413
Seorang mahir dalam Qiro’at, mati dalam keadaan yahudi – 414
Rofidhoh buta matanya – 416
Ular masuk kehidung Ubaidulloh bin Ziyad (seorang rofidhoh ) – 416
Lain-lain – 416
Menjelaskan kesesatan rofidhoh merupakan bagian agama – 416
Naehat bagi pemerintah indonesia – 417
Nasehat buat kaum muslimin – 419
Penutup – 421
DAFTAR PUSTAKA – 423
SILSILAH ABU HAZIM -- 427

Tambah ke Keranjang
70000
350

Bahaya Syi'ah Rofidhoh Bagi Dunia Islam

checkout empty

Items

Total

total
qty
tax
taxrate
shipping
grandtotal
Setiap hari 09:00 - 18:00 WIB (kecuali hari libur nasional)
Somontalen RT 02 RW 04, Gang Mangga, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556
Copyright © Buku Bagus 2023
envelope-owhatsappshopping-bag linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram