Butuh Bantuan? WhatsApp: 0821-3694-1626 Email: [email protected]

Buku Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim

Buku Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim

Spesifikasi

ISBN9792526021
Halaman464
Dimensi (cm)17 x 25
Berat (gram)1371
HargaRp 235.000
SampulHard Cover

Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Buku ini “Buku Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim” , Buku ini merupakan Petunjuk praktis menjadi Muslim Seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.

ISLAM ITU MUDAH DAN INDAH.

Islam adalah anugerah Allah Rabb semesta alam, untuk manusia.

Islam itu rahmat bukan beban. Allah berfirman, “Kami tidak menurunkannya (al-Our’an) agar kamu terbebani.” (Thaha [20]: 2).

Islam itu solusi bukan masalah bagi hidup manusia. Karena itu semua kehidupan manusia telah diatur dengan baik dan sempurna oleh Islam. Mulai dari perkara yang paling pribadi sampai masalah sosial budaya. Semua diatur oleh Islam dengan indah.

Namun uniknya, walaupun Islam adalah ajaran samawi (langit) tetapi sangat bersifat fitri (manusiawi).

“Agama Islam itu mudah,” sabda Rasulullah & Bahkan Rasulullah selalu memilihkan yang paling mudah apabila dihadapkan dengan beberapa pilihan. Banyak sekali kemudahan dalam bimbingan Ilahi ini.

Dan bila Islam yang mudah ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka akan terlihat keindahan Islam dalam kehidupan. Sebagaimana indahnya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya.

Maka mari ber-lslam secara total dan rasakan kemudahan dan keindahan hidup.

Semoga Allah mendatangkan faidah dan berkah dengannya.

Semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga-Nya.

Aamiin.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR – III
DAFTAR ISI – V
BAB MASUK ISLAM (BERSYAHADAT) – 1
Apa itu islam? – 1
Bagaimana masuk islam? – 2
Syahadat – 2
Lafaz ikrar syahadatain – 3
Tuntunan ikrar syahadatain – 3
Syahadat harus diikrarkan – 4
Syahadatain = kunci surga – 4
Islam keturunan haruskah bersyahadat lagi? – 5
Bolehkah menyem,bunyikan status keislaman? – 5
Analogi syahadat – 6
Iman dan amal –6
Kesempurnaan islam – 7
Keutamaan agama islam – 7
Hunungan antara islam dan iman – 8
Sudah benarkah islam kita? – 8
BAB BERIMAN – 9
Apa itu iman? – 9
Rukun iman -- 9
Iman kepada Allah – 10
Beriman hanya kepada Allah – 10
Jenis-jenis tauhid – 10
Tauhid rububiyah – 10
Tauhid uluhiyah – 10
Jangan syirik – 11
Apa bahaya syirik? – 11
Dua jenis syirik – 11
Perbedaan syirik kecil dan besar – 12
Contoh-contoh perbuatan syirik – 13
Bukan perbuatan syirik – 13
Hukum mendatangi paranormal (dukun) – 13
Apakah mendatangi budaya dan ritual non muslim dapat di kategorikan syirik? – 14
Perayaan pergantian tahun baru – 14
Ucapan selamat hari raya kepada non muslim – 14
Tawassul – 15
Tawassul yang dibolehkan – 15
Tawassul yang dilarang – 15
Apa buah iman kepada Allah – 16
Nama-nama dan sifat allah -- 16
99 nama Allah (asmaul Husna) – 17
Beribadah hanya kepada Allah – 20
Ibadah mahdhah – 20
Ibadah ghairu mahdhah – 20
Beriman kepada malaikat – 21
Siapakah malaikat itu? – 21
Salah satu rukun iman – 21
Kriteria beriman kepada malaikat – 21
Nama dan tugas malaikat – 21
Sifat-sifat malaikat – 21
Keterlibatan malaikat dalam kehidupan manusia – 22
Buah dari iman kepada malaikat – 23
Iman kepada para Nabi dan Rasul Allah – 23
Siapakah yang dimaksud Nabi dan Rasul? – 23
Jumlah Nabi dan Rasul – 23
Nama-nama Nabi dan Rasul di dalam Al-Qur.an – 23
Rasul-rasul ulul azmi – 23
Kewajiban kita kepada Nabi dan Rasul – 23
Beriman kepada Nabi isa AS – 24
Bagaimana hukum orang yang menghina Nabi SAW? – 25
Apa itu mukjizat? – 25
Beriman kepada nabi Muhammad SAW – 25
Apa saja nama-nama Nabi Muhammad SAW – 27
Apa saja mukjizat Nabi Muhammad SAW? – 27
Iman pada kitab-kitab Allah – 28
Definisi – 28
Kitab-kitab yang du turunkan oleh Allah – 28
Bagaimana beriman kepada kitab-kitab sebelum al-quran – 28
Beriman pada al-qur’an – 29
Keutamaan al-quran di banding kitab-kitab lain – 29
Nama-nama al-quran – 29
Karakter al-quran – 31
Apa kewajiban kita terhadap al-quran? – 31
Iman kepada hari akhir – 31
Kematian dan pertanyaan kubur – 31
Nikmat dan siksa kubur – 32
Hari kiamat – 32
Padang mahsyar – 35
Mahkamah Allah – 36
Titian sirath – 36
Surga dan neraka – 36
Iman pada qadha dan qadar – 37
Makna takdir – 37
Zaman azali – 37
Salah dalam menyikapi takdir – 38
Pemahaman tentang takdir menurut ahlu sunnah wal jamaah – 39
Menghindar dari takdir – 40
Doa, sedekah, dan silaturahim dapat mengubah takdir? – 41
Pengaruh iman pada takdir hidup seorang muslim – 41
Tawakal bukan berarti tidak berusaha – 42
BAB BERSUCI (THAHARAH) – 43
Kesucian dan jenis-jenis air – 43
Kesucian batin – 43
Dengan apa kita menyucikan batin? – 43
Kesucian lahir – 44
Dengan apa kita menyucikan lahir? – 44
A. Air – 44
B. Tanah yang suci – 44
Macam-macam hadats – 44
Jenis-jenis air – 44
A. Air suci – 44
B. Air najis – 45
Najis – 45
Macam-macam najis – 46
Najis ringan (mukhaffafah) – 46
A. Cara membersihkan – 46
Najis sedang (mutawassithah) – 46
A. Cara membersihkan – 46
Najis besar (mughallazah) – 47
A. Cara memberihkan – 47
B. Apakah rambut yang rontok pada saat haid harus dinasuh ketika mandi wajib? – 47
Bagaimana dengan kuku apakah harus dicuci? – 49
Apakah air liur manusia najis ? – 49
Najis-najis yang dapat di toleransi (ma’fu ‘anhu) – 50
Sisa minuman – 50
Sisa minuman yang suci – 50
Sisa minuman manusia – 50
Sisa mnuman kucing dan binatang yang dagingnya halal dimakan – 50
Sisa minuman yang najis – 51
Adab-adab buang air – 51
Yang wajib dilakukan – 51
Hal-hal yang perlu dihindari – 51
Makruh dilakukan saat buang air – 51
Sunnah dilakukan saat buang air – 51
Bersuci dengan air (istinja’) dan benda padat (istijmar) – 52
hukum istinja’ dan istijmar – 52
apa saja benda yang bisa digunakan intuk istijmar? – 52
berwudhu – 53
wajib berwudhu jika akan melaksanakan 3 hal – 54
sunnah berwudhu jika akan melakukan ibadah lain – 54
keutamaan wudhu – 55
syarat sah wudhu – 55
wajib wudhu – 55
sunnah wudhu – 55
yang membatalkan wudhu – 56
tata cara berwudhu – 59
berwudhu saat menggunakan khuf, sepati boot, dan kaus kaki – 63
Dalil mengusap alas kaki – 63
Cara membilasnya – 63
Ketentuan alas kaki yang diperbolehkan diusap – 63
Hal yang membatalkan mengusap alas kaki – 64
Mandi wajib – 64
Apa yang mewajibkan mandi? – 64
Kapan mandi disunahkan? – 64
Hal yang tidak boleh dilakukan ketika junub (berhadats besar) – 64
Tata cara mandi wajib – 65
Tayammum – 65
Hukum tayammum – 65
Dalil disyariatkannya tayamum – 66
Kapan diperbolehkan tayammum? – 66
Wajib tayammum? – 66
Yang membatalkan tayammum – 66
Tata cara tayammum – 67
Haid – 68
Usia haid – 68
Berapa lama darah haid keluar? – 68
Bagaimana mengetahui masa akhir haid? – 68
Jika darah haid terputus-putus – 68
Istihadhah – 69
Cara membedakan istihadhah dan haid – 69
Hukum-hukum terkai istihadhah – 70
Nifas – 70
Masa nifas—70
Hukum-hukum terkait nifas – 70
Apa larangan bagi wanita haid dan nifas? – 71
BAB SHALAT – 73
Shalat dalam islam – 73
Kedudukan shalat – 73
Keutamaan shalat – 73
Hukum shalat – 74
Kepada siapa shalat diwajibkan? – 74
Hukum meninggalkan shalat – 75
Taubat dari dosa meninggalkan shalat – 75
Syarat wajib dan sah shalat – 76
Syarat wajib shalat – 76
Syarat sah shalat – 76
1. Melaksanakan shalat pada waktunya – 76
2. Suci dari hadats – 78
3. Suci dari najis – 78
4. Menutup aurat – 78
5. Menghadap kiblat – 79
Hal-hal yang membatalkan shalat – 80
Adab-adab shalat –81
Di mana anda shalat? – 81
Tempat-tempat yang dilarang untuk shalat – 82
Sutrah (pembatas shalat) – 83
Rukun shalat – 84
Bagaimana jikka meninggalkan rukun shalat? – 85
Wajib shalat – 85
Wajib-wajib shalat – 85
Bagaimana jika meninggalkan wajib shalat? – 86
Sunnah-sunnah shalat 86
Tata cara shalat Nabi SAW – 87
Jumlah rakaat – 87
Shalat berjama’ah – 108
Perintah shalat berjama’ah, bagi siapa? – 108
Bersegera memenuhi panggilan Allah – 109
Keutamaan shalat berjama’ah – 109
Adab-adab shalat berjama’ah – 109
Imam dan makmum – 111
Siapakah yang pantas menjadi imam? – 111
Adab-adab imam sebelum shalat – 112
Adab-adab imam ketika shalat – 112
Adab-adab imam setelah shalat – 112
Cara menegur imam – 112
Makmum – 113
Adab-adab makmum – 113
Makmum yang masbuk (terlambat berjama’ah) – 113
Posisi imama dan makmum – 114
Adzan dan iqamat – 116
Hukum adzan dan iqamat – 116
Syarat sah adzan – 116
Sunah adzan – 117
Keutamaan adzan – 117
Sunah bagi orang yang mendengar adzan – 118
Sujud sahwi – 121
Sebab sujud sahwi --- 121
Tata cara sujud sahwi – 121
Sujud tilawah – 122
Kapan sujud tilawah dilakukan? – 122
Tata cara sujud tilawah – 124
Sujud tilawah saat shalat – 124
Sujud tilawah di luar shalat – 124
Sujud syukur – 125
Kapan sujud syukur dilakukan? – 125
Tata cara sujud syukur – 125
Shalat jum’at – 126
Hukum meninggalkan shalat jum’at – 126
Mereka yang tidak wajib shalat jum’at – 126
Syarat sah shalat jum’at – 127
Tata cara shalat jum’at – 127
Khatib dan jama’ah – 127
Yang perlu diketahui khatib – 127
Larangan berbicara saat khutbah – 127
Sunah-sunah di hari jum’at – 128
Masbuk saat shalat jum’at – 128
Shalat musafifr – 129
Qashar shalat – 129
Kapan musafir diperbolehkan Qashar ? – 129
Berapa jarak minimal boleh Qashar? – 129
Cara mengQashar shalat – 130
Sampai kapan diperbolehkan Qashar ? 130
Bolehkah shalat sunah dalam safar? – 130
Jama’shalat – 130
Dua cara jama’ – 130
Jama’ dan qashar secara bersamaan – 131
Hal-hal yang memperbolehkan shalat dijama’ – 131
Shalat dalam kendaraan – 131
Shalat sunnah – 132
Shalat rawatib
Dua belas rakaat sunah rawatib – 134
Shalat malam (qiyamullail/tahajjud)
Hukum dan keutamaan shalat malam – 134
Kapan melakukan shalat malam – 134
Berapa rakaat shalat malam? --- 135
Sunah bagi yang ingin melakukan shalat malam – 136
Shalat tarawih – 136
Kapan shalat tarawih dilaksanakan? – 137
Jumlah rakaat shalat tarawih – 137
Tata cara shalat tarawih – 137
Shalat witir – 138
Kapan shalat witir dilaksanakan? – 138
Cara shalat witir – 138
Shalat syuruq – 139
Shalat dhuha – 139
Hukum dan keutamaan shalat dhuha – 140
Mengapa disebut shalat awwabin? – 140
Cara shalat dhuha – 140
Shalat tahyatul masjid – 140
Tata Cara tahyatul masjid – 140
Shalat istikharah – 141
Cara shalat istikharah – 141
Shalat istisqa – 142
Kapan shalat istisqa dilaksanakan --- 142
Cara shalat istisqa – 142
Istisqa pada shalat jum’at – 143
Shalat gerhana – 143
Kapan shalat gerhana dilaksanakan? – 143
Cara shalat kusuf dna khusuf – 143
Masbuk saat shalat kusuf dan khusuf – 144
Shalad ied – 144
Kapan shalat ied dilaksanakan? – 144
Tempat shalat ied – 144
Tata cara shalat ied – 145
Masbuk saat shalat ied – 145
Adab-adab shalat hari raya – 145
Shalat taubat – 146
Mengapa melakukan shalat taubat? – 146
Kapan shalat taubat dilaksanakan? – 146
Cara shalat taubat – 146
Shalat hajat – 147
Cara shalt hajat – 147
Shalat wudhu – 147
Keutamaan shalat wudhu – 147
Cara shalat wudhu – 148
Shalat sunah mutlak – 148
waktu-waktu terlarang – 148
BAB PUASA – 149
Apa itu puasa ? – 149
Jenis-jenis puasa – 149
1. Puasa wajib – 149
2. Puasa sunah – 150
3. Puasa yang haram – 150
4. Puasa yang makruh – 150
Syarat wajib berpuasa – 150
Rukun puasa – 150
Membatalkan puasa --- 151
Tidak membatalkan puasa – 154
Sunah-sunah puasa – 154
Makruh saat berpuasa – 155
Bagaimana jika berbuka karena alasan berat pekerjaannya? – 156
Puasa ramadhan – 156
Cara menentukan awal ramadhan – 156
Ototritas penentu awal ramadhan/ syawwal – 157
Syariat puasa ramadhan – 158
Keistimewaan bulan ramadhan – 158
Keistimewaan beribadah di bulan ramadhan – 159
Orang yang tidak wajib berpiuasa – 159
Shalat tarawih – 160
I’tikaf – 161
Syarat i’tikaf – 161
Waktu i’tikaf – 161
Kapan masuk masjid ? – 161
Kapan keluar masjid? – 161
yang membatalkan i’tikaf – 162
yang diperbolehkan ketika i’tikaf – 162
Iedul fitri – 164
amalan pada hari raya idul fitri – 164
Qadha, fidyah, dan kafarat – 166
Qadha – 166
Fidyah – 167
Kafarat – 167
Jika belum sempat qadha – 167
Puasa nadzar – 167
Bolehkah seseorang bernadzar? – 167
Syarat orang yang bernadzar – 167
Nadzar yang sah dan tidak sah – 167
Bagaimana jika nadzar tidak dilaksanakan? – 168
Apa bentuk kafarat – 168
Puasa-puasa sunah – 168
Puasa enam hari di bulan syawwal – 168
Mana yang dulu didahulukan, qadha puasa atau melaksanakan puasa syawwal? – 169
Puasa arafah – 169
Keutamaan puasa di hari arafah – 169
Puasa asyura – 170
Keutamaan puasa asyuro – 170
Tiga tingkat keutamaan asyuro – 170
Puasa ayyamul bidh – 170
keutamaan puasa ayyamul-bidh – 171
puasa senin dan kamis – 171
keutamaan puasa senin dan kamis – 171
Puasa dawud – 171
Puasa di bulan sya’ban – 171
Keutamaan puasa di bulan sya’ban – 171
Puasa pada bulan-bulana haram – 172
Keutamaan puasa muharram – 172
BAB ZAKAT ( ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF ) – 173
Zakat – 173
Kedudukan zakat – 173
Hukum menunaikan zakat – 173
Bagaimana jika meninggalkan kewajiban zakat – 174
Hikmah zakat – 174
Dua jenis zakat – 175
Zakat fitrah – 175
Kadar zakat fitrah – 176
Cara menunaikan zakat iftrah – 176
Haruskah melalui amil zakat? – 177
Siapa yang diwajibkan berzakat? – 177
Bagaimana jika lahir pada malam hari raya ? – 177
Bolehkah zakat fitrah dengan uang – 177
Siapa yang berhak menerima zakat fitrah ? – 178
Jika tidak ada orang miskin – 178
Zakat harta (maal) – 178
Dalil diwajibkannya zakat harta – 178
Manfaat zakat – 179
Syarat wajib zakat harta – 179
Bagaimana cara menunaikan zakat harta? – 179
Membayar zakat melalui transfer – 179
Jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan – 180
Zakat emas dan perak – 180
Kewajiban zakat emas dan perak – 180
Ketentuan zakat emas – 180
Ketentuan zakat perak – 180
Zakat perhiasan – 180
Haul – 181
Zakat hasil pertanian – 181
Maksud zakat pertanian – 181
Dalil wajib zakat pertanian – 182
Ketentuan zakat pertanian – 182
Zakat barang tambang dan rikaz ( tertimbun dalam tanah ) – 183
Dalil wajib zakat barang tambang dan rikaz – 183
Ketentuan zakatnya – 183
Cara menghitungnya – 183
Ketentuan zakat rikaz – 183
Zakat harta perdagangan – 184
Dalil wajib zakat perdagangan – 184
Ketentuan zakat perdagangan – 184
Zakat peternakan – 184
Ketentuan zakat ternak – 185
Jika peternak berserikat, bagaimana menghitung zakatnya? – 185
Nishab dan perhitungan zakat ternak – 186
Zakat profesi/ pendapatan – 187
Penghitungan zakat profesi – 187
Apakah uang tunjangan hari raya dapa dizakat? – 187
Penghitungan zakat bagi pegawai yang ber-gaji per bulannya kurang dari nishab – 188
Zakat uang tabungan, deposito, dan saham – 189
Dalil wajib zakat – 189
Ketentuan zakat tabungan, deposito dan saham – 189
Zakat investasi – 190
Dalil wajib zakat harta investasi – 190
Ketentuan zakat investasi – 190
Zakat hadiah – 191
Ketentuan zakat hadiah – 191
Orang yang berhak menerima zakat (mustahik/masharif) – 191
Bagaimana zakat dibagikan kepada 8 Ashnaf? – 192
Definisi kriteria 8 ashnaf – 192
1. Fakir – 192
2. Miskin – 192
3. Ammil zakat – 193
4. Muallaf – 193
5. Membebaskan hamba sahaya (fir riqab) – 193
6. Orang yang dililit utang (gharimin) – 193
7. Fi sabilillah – 194
8. Ibnu sabil – 194
Permasalahan seputar zakat – 194
Bolehkah merapel zakat? – 194
Bolehkah mengeluarkan zakat untuk anak yatim? – 195
Bolehkah mengeluarkan zakat untuk membangun masjid – 195
Bolehkah mengeluarkan zakat dan sedekah untuk non-muslim ? – 196
Harta bersama suami-istri, bagaimanakah zakatnya ? – 196
Pengaruh utang terhadap zakat – 197
Infak dan sedekah – 197
Apa itu infak? – 197
Jenis dan hukun infak – 198
Apa itu sedekah? – 198
Jenis dan hukum sedekah – 198
Perbedaan antara infak dan sedekah – 199
Persamaan antara infak dan sedekah – 199
Keutamaan berinfak dan bersedekah? – 200
Adab-adab berinfak/ sedekah – 201
Hadiah dan hibah – 203
Apa itu hadiah? – 203
Apa itu hibah? – 203
Bolehkah mengambil kembali hibahnya? – 203
Mengapa boleh mengambil kembali hibah orangtua kepada anaknya? – 203
Wakaf – 204
Babaimana bentuk wakaf – yang dapat dilakukan? 204
Tujuan syariat wakaf – 204
Hukum wakaf – 204
Keutamaan wakaf – 205
Rukun dan syarat wakaf – 206
Jika pewakaf memberikan syarat, apakah wajib dilaksanakan? – 206
Bagaimana jika pewakaf menyatakan wakafnya ketika sakit menjelang meninggal? – 207
Apa konsekuensi jika wakaf sudah diberikan dengan sah? – 207
Tukar guling harta wakaf – 207
Penerima / Pengelola (nadzir) wakaf ? –208
Syarat-syarat nadzir wakaf – 208
Apa saja kewajiban nadzir wakaf? – 208
Apa yang tidak boleh dilakukan oleh nadzir wakaf? – 209
Kapan wakaf berakhir? – 210
HAJI DAN UMRAH – 211
Definisi – 211
Haji sebagai rukun islam – 211
Apakah keutamaan haji? – 212
Syarat wajib haji? – 213
Rukun, wajib, dan sunah haji 215
Kategori mampu berhaji – 216
Jenis-jenis haji – 216
Perbedaan tamattu’, qiran dan ifrad – 217
Perbedaan tata cara manasik – 218
Perjalanan haji tamattu’ – 219
1. Doa perjalanan – 219
2. Ihram – 220
Apa itu miqat? – 220
Miqat makani – 220
1. Dzul hulaifah – 220
2. Al-juhfah – 220
3. Yalamlam – 221
4. Qarnul manazil – 221
5. Dzatu irqin – 221
Apa yang harus dilakukan ketika melewati tempat ihram – 221
Jika lupa berihram di miqat – 221
Jamaah Indonesia miqat di mana? – 221
Kapan miqat zamani untuk haji dan umrah – 221
Apa yang wajib dilakukan ketika berihram? – 222
Niat berhaji – 222
Sunah-sunah dalaam ihram – 222
Pakaian ihram laki-laki – 223
Tidak ada shalat “sunah ihram” – 223
Tata cara memakai kain ihram – 224
Cara memakai kain ihram membuka bahu kanan – 225
Larangan dalam ihram – 229
Talbiyah – 231
Wajibkah bertalbiyah ? – 231
Kapan talbiyah diucapkan? – 231
Tata cara haji – 231
8 dzulhijjah – 231
Melaksanakan ihram bagi haji tamattu’ – 231
9 dzulhijjah (hari arafah) – 232
Ibadah wukuf – 233
10 dzulhijjah – 233
1. Melempar jumrah aqabah – 234
2. Menyembelih kurban – 234
3. Tahallul – 234
Bolehkah tahallul tidak menggunduli kepala? – 234
Mengapa arah thawaf berlawanan dengan jarum jam? – 236
Bolehkah thawaf saat menstruasi? – 237
4. Thawaf – 235
Tata cara thawaf – 235
Mengapa arah thawaf berlawanan dengan arah jarum jam? – 236
Bolehkah thawaf saat menstruasi – 237
5. Sa’i di bukit shafa dan marwa – 237
Sa’i – 237
Tata cara sa’i – 238
6. Menginap di mina – 239
11 dzulhijjah – 239
12 dzulhijjah – 239
13 dzulhijjah – 239
Umrah – 240
Wajibkah ibadah umrah? – 240
Waktu umrah – 240
Miqat umrah – 240
Rukun umrah – 240
Wajib umrah – 240
Sunah umrah – 241
Tata cara umrah – 241
Bagaimana jika tidak bisa mencium hajar aswad? – 242
Dam (denda dalam haji) – 243
Jenis-jenis dam – 243
1. Dam haji tamattu’ dan qiran
2. Dam fidyah
3. Dam jaza’
4. Dam ishar
5. Dam jima’
Syarat dan ketentuan mewakilkan haji kepada orang lain (badal haji) – 245
Iedul adha – 246
Amalan-amalan muslim hari iedul adha – 246
Kurban – 246
Waktu kurban – 246
Ketentuan hewan kurban – 247
Cacat pada hewan kurban – 247
Sunah bagi yang hendak berkurban – 247
Ziarah ke madinah – 247
Keutamaan kota madinah – 248
Adab-adab ziarah ke kota madinah – 248
Beberapa kesalahan yang harus ditinggalkan – 249
MUAMALAH (TRANSAKSI EKONOMI ) – 251
Transaksi dalam islam – 251
Carilah rezeki yang halal! – 251
Adab-adab bertransaksi – 252
Prinsip dasar bertransaksi – 253
Pentingnya akad – 253
Rukun akad – 253
Syarat akad – 254
Utang piutang – 254
Hukum utang piutang – 254
Jumlah uang yang dikembalikan peminjam – 255
Adab-adab utang piutang – 255
Transaksi yang diharamkan – 256
Riba – 257
Beberapa contoh riba – 257
Bank syariah vs bank konvensional dalam keadaan darurat – 258
Adakah uang haram? – 258
Perbedaan antara bunga bankn dan bagi hasil – 259
Gharar – 260
Ghasab (mengambil harta dengan zalim ) – 260
• Pemaksaan – 260
• Penipuan – 260
• Risywah (suap) – 261
• Mempermainkan hukum – 261
Perjudian – 261
Asuransi – 262
Perberdaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional – 263
Kredit – 263
Perbandingan kredit syariah dan kredit konvensional – 264
Gadai – 264
Undian berhadiah – 265
Multi level marketing – 266
Deposito – 266
Wakaf – 267
Kapan seseorang telah dianggap mewakafkan hartanya? – 268
Hibah – 268
Perbedaan hibah, hadiah, dan sedekah – 269
Wasiat – 270
Kapan berwasiat? – 270
Bagaimana cara berwasiat? – 270
Kapan wasiat dilaksanakan? – 270
Apakah boleh berwasiat harta kepada ahli wasiat? – 270
Perbedaan wakaf, hibah, dan wasiat – 270
BAB KELUARGA MUSLIM – 271
Pernikahan dalam islam – 271
Menikahlah – 271
Bagaimana cara memilih pasangan? – 271
Kriteria calon istri – 272
Kriteria calon suami – 273
Tata cara perkenalan (ta’aruf) – 274
Adakah pacaran yang islami – 274
Jangan dekati zina! – 275
Dampak buruk dari zina – 275
Hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah – 275
Kufu dalam pernikahan – 276
Khitbah (lamaran ) – 276
Apa itu khitbah? – 276
Bolehkah menikah tamnpa khitbah? – 276
Wanita yang tidak dibolehkan khitbah – 277
Adab-adab dalam khitbah – 277
Bolehkah wanita mengkhitbah pria ?—278
Jika khitbah dibatalkan – 278
Hubungan laki-laki dan perempuan yang bertunangan – 278
Bolehkah bertukar cincin dalam khitbah? – 279
Akad nikah – 279
Rukun dan syarat nikah – 279
Syarat sah akad nikah – 280
Wali – 280
Syarat sah wali nikah – 280
Yang diprioritaskan menjadi wali – 280
Bagaimana jika wali menolak untuk menikahkan? – 281
Dua orang saksi – 281
Syarat-syarat saksi – 281
Bolehkah perempuan menggantikan kesaksian laki-laki? – 282
Hukum pernikahan dalam islam – 282
1. Pernikahan wajib – 282
2. Pernikahan sunah – 282
3. Pernikahan haram – 283
Jenis-jenis pernikahan haram – 283
Bagaimana dengan nikah siri? – 283
4. Pernikahan makruh – 284
5. Pernikahan mubah – 285
Mahar – 285
Adakah ketentuan besar kecilnya mahar? – 185
Walimatul ursy – 286
Adab-adab walimah – 286
Adab-adab di malam pertama – 287
Keagungan keluarga dalam islam – 289
Membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah – 289
Hak dan kewajiban dalam keluarga – 290
Hak-hak istri atas suami – 290
Hak-hak suami atas istri – 291
Hak bersama suami-istri -- 291
Hubungan suami istri – 293
Mengatur kehamilan (keluarga berencana) – 293
Tujuan pengaturan kehamilan yang dibolehkan – 293
Pengaturan kehamilan yang tidak diperbolehkan – 294
Bagaimana jika ber-KB dengan suntik, pil, atau IUD? – 294
Bagaimana dengan sterilisasi bagi laki-laki dan perempuan – 295
Keputusan lengkap lembaga fikih internasional NO. 39(1/5) tantang KB – 295
Bagaimana dengan hukum bayi tabung? – 295
Kehamilan – 295
Amalan selama hamil – 295
Kelahiran – 297
Adzan dan iqamat – 297
Tahnik – 297
Memberi nama yang baik – 297
Aqiqah – 298
Mengapa harus aqiqah? – 298
Kapan aqiqah dilaksanakan? – 298
Bolehkah mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa? – 299
Jumlah hewan aqiqah – 299
Bolehkah aqiqah tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan? – 299
Haruskah aqiqah dengan kambing? – 299
Apakah sama persyaratan kambing aqiqah dengan kurban? – 300
Bolehkah tulang-tulang kambing aqiqah dihancurkan? – 300
Haruskah daging kambing dimasak? – 300
Bolehkah menjual daging aqiqah? – 300
Mencukur rambut anak – 300
Khitan – 300
Hukum khitan bagi laki- laki – 300
Bagaimana dengan khitan anak perempuan? – 301
Kapankah waktu khitan? – 301
Kewajiban orangtua terhadap anak – 302
Mendidik anak sejak kecil – 302
Menambahkan tauhid dan aqidah yang benar kepada anak – 302
Mengajari anak untuk melaksanakan ibadah – 302
Mengajarkan Al-Qur’an, hadits serta doa-doa ringan – 303
Mendidk anak adab-adab yang mulia – 303
Melarang perbuatan yang diharamkan – 303
Menambahkan cinta jihad serta keberanian – 303
Membiasakan anak dengan pakaian yang syar’i – 303
Hak kedua orangtua atas anak – 303
Hak-hak anak atas orangtua – 304
Poligami – 305
Hukum poligami – 305
Apa syarat berpoligami? – 305
Mengapa islam memperbolehkan poligami? – 306
Krisis rumah tangga dan perceraian – 306
Talak (perceraian) – 308
Kapan talak diperbolehkan dan apa hukumnya? – 308
Apa yang membuat sah talak dijatuhkan? – 308
Apa yang disebut dengan talak sunah, bid’ah, ba’in dan raji,? – 308
Dua jenis ungkapan talak – 310
Khulu’ – 310
Apakah khulu’ diperbolehkan? – 310
Persyaratan khulu – 311
Apa saja hukum yang terkait dengan khulu’? – 311
Bolehkah suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya (ila’) – 311
Bagaimana jika suami mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya (dzihar)? – 312
Bagaimana jika suami menuduh istrinya berbuat serong? – 312
Konsekuensi li’an – 313
‘iddah – 313
Hukum ‘iddah –313
Mengapa harus ada iddah? – 313
Berapa lama masa ‘iddah perempuan? –313
Apa yang tidak boleh dilakukan perempuan pada masa ‘iddahnya? – 314
Wanita pada masa iddah tinggal dimana? – 314
Rujuk – 315
Bagaimana rukjuk yang sah? – 315
Tata cara rujuk – 315
Niat rujuk – 315
Proses rujuk – 315
BAB AKHLAK MUSLIM – 317
Apa itu akhlak? – 317
Akhlak buah keimanan – 317
Dua jenis akhlak – 318
Akhlak mulia – 318
Mengapa harus berakhlak mulia? – 318
Jenis-jenis akhlak mulia – 319
Jujur – 319
Sabar – 319
Syukur – 319
Tawadhu’ – 320
Penyayang – 320
Adil – 321
Pemurah – 321
Akhlak tercela – 322
Bahaya akhlak tercela – 322
Jenis-jenis akhlak tercela – 322
Sombong – 322
Kikir – 322
Zhalim – 323
Marah – 323
Hasad – 323
Bahaya lisan – 324
Berbohong – 324
Ghibah (bergunjing) – 325
Mencela – 325
Namimah (adu domba) – 326
Akhlak mujslim – 326
Akhlak terhadap Allah – 326
Akhlak terhadap diri sendiri 327
Akhlak dalam keluarga – 327
Akhlak terhadap kedua orangtua – 327
Akhlak terhadap sesama – 329
Akhlak terhadap sesama muslim – 329
Akhlak terhadap sesama manusia – 330
Akhlak terhadap kerabat – 330
Akhlak terhadap tetangga – 331
Akhlak terhadap saudara dan tema-teman – 331
Akhlak terhadap masyarakat – 332
Akhlak terhadap makhluk hidup – 333
Akhlak ketika bekerja – 334
Akhlak saat berdagang – 334
Akhlak saat peperangan – 336
BAB PAKAIAN MUSLIM – 337
Pakaian takwa – 337
Fungsi pakaian – 338
Berpakaianlah yang baik – 338
Tutuplah aurat anda --- 339
Aurat laki-laki – 339
Aurat wanita – 339
Kepada siapa aurat boleh ditampakkan? – 340
Ketentuan pakaian yang menutup aurat – 341
Berpakaian yang dilarang – 341
Menyerupai pakaian orang kafir – 341
Menyerupai lawan jenis – 343
Berpakaian bermaksud sombong – 343
Menggunakan sutra dan emas bagi laki-laki – 344
Berlebihan dalam berpakaian – 344
Adab-adab dalam berpakaian – 344
BAB SENI DALAM ISLAM – 347
Kesenian islami – 347
Apa yang disebut kesenian islami? – 347
Kesenian termasuk dalam wilayah adat – 347
Kaidah penting dalam memandang hukum kesenian – 348
Bagaimana Al-Qur’an melihat keindahan atau kesenian – 349
Lagu dna musik – 350
Apakah semua bentuk alat musik itu haram? – 350
Haram karena kerusakan yang ditimbulkannya – 350
Norma-norma lagu dan musik yang dibolehkan – 352
Topik dan lirik lagu – 352
Gaya musik – 353
Porsi yang wajar – 352
Gambar, foto, patung, kartun, dan film – 354
Mengapa orang yang menggambar mendapatkan ancaman? – 355
Jenis-jenis gambar/patung dan hukumnya – 355
Hukum Foto (fotografi) dan film – 356
BAB MAKANAN DAN MINUMAN – 357
Makan dan minumlah hanya yang halal – 357
Hukum awal makanan dan minuman – 358
Manfaat tumbuhan – 358
Manfaat hewan – 359
Halal dan haram – 359
Dalil makanan dan minuman halal – 359
Makanan/minuman halal dan baik – 360
Makanan/minuman halal tapi tidak baik – 360
Makanan/minuman haram – 361
Haram berdasarkan zatnya – 361
Bangkai – 362
Darah – 362
Lahma al-khinzir (daging babi) – 362
Allah mengharamkan babi, mengapa kristen menghalalkannya? – 363
Bagaimana dengan kosher? --- 363
Berhati-hatilah membeli produk makanan – 363
Setiap yang memabukkan, banyak atau sedikit sama haramnya – 363
Bagaimana jika restauran menyajikan khamar sebagai sajian utamanya? – 3663
Najiskah parfum atau cream yang menggunakan alkohol sebagai pelarut? – 364
Perbedaan pendapat tentang daging yang tidak diketahui cara penyembelihannya – 364
Haram berdasarkan jenisnya – 364
Hewan yang bertaring – 364
Burung yang bercakar tajam – 365
Lima jenis hewan – 365
Keledai yang bermanfaat bagi manusia – 366
Al-jalalah (pemakan tinja) – 366
Karantina al-jalalah – 366
Empat jenis hewan – 366
Bersifat kotor/jorok (khabaits) – 366
Hewan yang hidup di dua alam – 366
Makanan/minuman yang memabukkan – 367
Narkotik – 369
Segala sesuatu yang membahayakan diri – 369
Haram berdasarkan prosesnya – 370
Haram berdasarkan cara mendapatkannya – 370
Keadaan darurat dan pengecualiannya – 370
Makanan laut – 371
Makanan syubhat --- 371
Cara menyembelih binatang – 372
Ketentuan penyembelihan dalam syariat – 372
Berburu binatang – 373
Hukum berburu dengan senapan angin – 374
Adab-adab makan dan minum – 375
Adab-adab sebelum makan – 375
Niat yang baik – 375
Memilih makanan yang halal dan baik (bersih dan sehat) – 375
Tidak makan saat masih kenyang – 375
Menghindari wadah dari emas atau perak – 375
Mengajak pembantu makan atau memberinya bagian makanan – 375
Rendah hati – 375
Memberikan sebagian hidangan kepada saudara dan tetangga – 375
Memulai dengan membaca bismillah atau membaca doa sebelum makan – 376
Tidak berlebihan – 376
Adab-adab ketika makan – 376
Adab-adab setelah makan – 377
Adab-adab minum – 378
BAB SAKIT – 381
Sakit – 381
Hikmah sakit – 382
Penghapus dosa – 382
Peringatan Allah – 382
Bagaimana ketika sakit datang – 382
Adab-adab mengunjungi orang sakit – 383
BAB KEMATIAN – 385
Kematian – 385
Hakikat kematian – 385
Sakaratul maut – 386
Hal-hal yang perlu dilakukan ketika seseorang sakaratul maut – 386
Mengurus jenazah – 387
Memandikan jenazah – 389
Siapa yang berhak memandikan jenazah? – 389
Adab memandikan jenazah – 389
Mengafani jenazah – 393
Kain mengafani – 393
Peralatan mengafani – 393
Shalat jenazah – 397
Syarat sah shalat jenazah – 397
Rukun shalat jenazah – 397
Bagi jenazah laki-laki – 398
Bagi jenazah perempuan – 398
Jenazah anak kecil atau janin yang keguguran -- 399
Jika masbuk dalam shalat jenazah? – 399
Sunah-sunah shalat jenazah – 400
Shalat ghaib – 400
Mengusung jenazah ke kubur – 400
Menguburkan jenazah – 402
Cara menguburkan jenazah – 402
Larangan – 402
Takziyah – 403
Warisan – 404
Hubungan waris – 405
Pemutus hubungan waris – 405
Syarat sah – 406
Ahli waris dalam islam – 406
Ashabul-furudh – 406
Ashabah --- 406
Ketentuan pembagian warisan – 407
BAB DZIKIR DAN DOA – 413
Dzikir – 413
Keutamaan berdzikir – 414
Dzikir yang diajarkan Rasulullah SAW – 415
Tahlil – 415
Istighfar – 415
Tasbih – 416
Membaca la haula wa la quwwata illa billah – 416
Waktu dan tempat berdzikir – 416
Dzikir pagi dan sore – 416
Doa – 426
Keutamaan berdoa – 426
Syarat diterimanya doa – 427
Penyebab tidak tekabulnya doa – 427
Adab-adab dalam doa – 428
Larangan dalam doa – 431
Doa mustajab – 432
Waktu-waktu mustajab – 432
Antara waktu adzan dan iqamat – 432
Saat sujud – 432
Setelah shalat wajib – 432
Saat mendengar ayam jantan berkokok – 433
Doa di saat matahari tergelincir sebelum masuk waktu dzuhur – 433
Hari jum’at – 433
Bulan ramadhan – 434
Do’a ketika meminum air zamzam – 434
Tempat-tempat yang mustajab – 434
Kota makkah - 434
Tempat-tempat mustajab di kota makkah – 435
Orang-orang do’anya yang mustajab – 435
Doa orangtua kepada anaknya – 435
Doa orang yang dizalimi – 435
Doa musafir dalam kebaikan -- 435
Doa orang yang kesusahan – 436
Doa anak yang berbakti kepada orangtua – 436
Doa pemimpin yang adil – 436
Doa orang yang berpuasa sampai berbuka – 436
Doa muslim kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya – 436
Tawassul dalam doa – 437
Doa-doa dalam keseharian – 438
Doa bangun tidur – 438
Doa memakai dan melepas pakaian – 438
Doa keluar dan masuk kamar mandi – 438
Doa pergi ke masjid – 439
Doa masuk dan keluar masjid -- 439
Doa sebelum tidur – 439
Doa ketika mimpi buruk – 440
Doa di saat gelisah dan sedih – 440
Doa ketika dirundung masalah – 440
Doa ketika dililit utang – 440
Doa menghadapi kesulitan – 440
Doa ketika berbuat dosa – 440
Doa menyambut kelahiran anak – 440
Doa kepada anak – 441
Doa menjenguk orang sakit – 441
Doa orang yang sakit parah – 441
Doa saat ditimpa musibah – 441
Doa ketika diterpa angin – 442
Doa ketika hujan – 442
Doa saat mendengar petir – 442
Doa melihat hilal – 442
Doa sebelum dna sesudah makan – 442
Doa ketika bersin – 443
Doa berkendaraan – 443
Doa safar (bepergian) – 443
Doa masuk pasar – 444
Tilawatil al-quran – 444
Keutamaan membaca al-quran – 444
Adab-adab dalam membaca al-quran – 445
Surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca – 446
Shalawat – 447
Keutamaan shalawat – 447
Bacaan shalawat -- 447

Tambah ke Keranjang
70000
350

Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim

checkout empty

Items

Total

total
qty
tax
taxrate
shipping
grandtotal
Setiap hari 09:00 - 18:00 WIB (kecuali hari libur nasional)
Somontalen RT 02 RW 04, Gang Mangga, Ngadirejo, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57556
Copyright © Buku Bagus 2023
envelope-owhatsappshopping-bag linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram